Vedtekter for ”Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon”

§ 1. Stiftelsens navn m.v.

§ 1.1 Stiftelsens navn er ”HIVFONDET – til hjelp i en vanskelig situasjon”.

§ 1.2 Stiftelsen er en sammenslåing av ”Det norske hiv-fondet til minne om Gudmund Bakaas”, ”Henki Hauge Karlsens Minnefond” og ”Per Høydahls legat”, og til minne om de nevnte personer.

§ 1.3 Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 1.4 Stiftelsen er registrert i Stiftelsestilsynets register.

§ 2. Stiftelsens kapital

§ 2.1 Stiftelsens grunnkapital er ved etableringen kr. 1.950.000. Kapitalen utgjør den samlede kapital fra de sammenslåtte legat og fond.

§ 2.2 Kapitalen skal forøkes gjennom innsamling av penger, mottakelse av økonomiske gaver og annen økonomisk støtte fra privatpersoner, selskaper, offentlige instanser og annet hold.

§ 2.3 Stiftelsens midler skal plasseres til en best mulig avkastning, men med en lav risikoprofil. Representantskapet kan gi ytterligere retningslinjer for forvaltningen av midlene.

§ 2.4 Grunnkapitalen skal være urørlig. Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal vanligvis legges til kapitalen.

§ 3. Stiftelsens formål

§ 3.1 Stiftelsens formål er å gi bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke samt til avgrensede forskningsrelaterte oppgaver. Stiftelsen gir ikke bistand til tiltak eller forhold som det påhviler det offentlige å dekke.

§ 3.2 Støtten kan gis i form av økonomisk hjelp, utdeling av naturalia, organisering av meningsfylte aktiviteter, veiledningshjelp i form av juridisk bistand eller støtte til psykososiale tjenester og terapeutisk behandling eller til dekning av annet behov.

§ 4. Styre

§ 4.1 Stiftelsens styre skal bestå av tre til fem medlemmer. Det kan velges inntil to varamedlemmer. Styret velges med en funksjonstid på to år, dog således at det til enhver tid er ett styremedlem som har vært styremedlem i minst ett år.

§ 4.2 Generalsekretæren i HivNorge skal være obligatorisk styremedlem. Styret bør for øvrig være sammensatt av medlemmer med helse- og sosialfaglig bakgrunn, med bakgrunn fra medisinsk forskning eller med bakgrunn i personlig erfaring fra hiv/aids-problematikk. Stiftelsens forretningsfører skal være tilstede på styremøtene.

§ 4.3 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

§ 4.4 Stiftelsens styre foretar den enkelte tildeling, og godkjenner og undertegner stiftelsens regnskap.

§ 4.5 Eventuell godtgjørelse til styret skal godkjennes av Representantskapet.

§ 5. Representantskap

§ 5.1 Stiftelsen skal ha et representantskap bestående av tre til fem medlemmer. Representantskapet skal være selvsupplerende og velger selv sin leder.

§ 5.2 Representantskapet bør ha medlemmer med juridisk/økonomisk/forretningsmessig innsikt eller med bakgrunn fra medisinsk forskning.

§ 5.3 Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.

§ 5.4 Representantskapet har følgende oppgaver: – føre kontroll med styrets arbeid og utdelinger – velge nye styremedlemmer, herunder utpeke styrets leder – velge revisor – velge forretningsfører – vedta endringer i stiftelsens vedtekter. Endringer i vedtektene krever enstemmighet Representantskapet kan i tillegg utferdige retningslinjer for forvaltningen av fondets midler, jf. pkt. 2.3.

§ 6. Forretningsfører og revisor

§ 6.1 Stiftelsen skal ha forretningsfører og revisor.