Velkommen til Hivfondet

I dag lever rundt 4.000 mennesker med hiv eller aids i Norge. Gledelig nok har antall nysmittede de siste årene blitt redusert i fra et toppår i 2008 med i alt 299 var det i 2017 registrert 213 personer. I alt var det ved årsskiftet 2017-18 registrert 6277 hivpositive i Norge. Mange døde i den tidligere fasen av sykdommens inntreden i Norge, og mange har flyttet ut av landet enten frivillig eller fordi de ble nektet opphold, derfor antar en at 4.000 lever med hiv/aids i Norge pr dags dato.

På disse sidene, og via linker til samarbeidspartnere vil dere kunne lese mer om aktuell situasjon og utfordringer for hivpositive, blant annet en Årsrapport fra MSIS 2017, Folkehelsa som forklarer antagelser om reduksjon i antall nysmittede ved blant annet bruken av den forebyggende hivmedisinen PrEP som ble innført sommeren 2017.

Det godt å vite at 98% av de 4.000 hivpositive er på vellykket behandling. Seksuell overføring er den vanligste måten å få hiv. Personer på vellykket behandling er smittefrie. Av de om lag 20 fødte barn hvert år av kvinner som lever med hiv, er det ikke registrert smitte fra mor til barn. Overføring av hiv via sprøytebruk er redusert kraftig ved å gi lett tilgang på rene sprøyter.

Tanken er at «Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon» skal bidra til å bedre hivpositives livssituasjon gjennom å yte støtte til de som er vanskeligst stilt. Fondet erfarer at svært mange lever et godt og bortimot normalt liv, påvist gjennom diverse undersøkelser gjennom bl a FAFO. Men gjennom vår egen erfaring/praksis gjennom snart tjue år ser vi mange som sliter og trenger bistand i vanskelige tider. Det er for dem vi først og fremst er for.